Missie

 “Waar visie ontbreekt, komt het volk om” – Joop den Uyl

 

“Je kunt beter ten onder gaan met je eigen visie dan met de visie van een ander” – Cruijff

 

Het - in de statuten vastgelegde - doel van VASON is ‘het behartigen van de belangen van AIOS {…} in de ruimste zin van het woord’. Dit betekent dat we AIOS iets willen bieden naast het curriculum. Deze taak - ‘in de ruimste zin van het woord’ - vraagt om een gerichte strategie, zodat duidelijk wordt waar bijvoorbeeld prioriteit ligt. Hiervoor zijn een missie, visie, kernwaarden en strategie bepaald. Tijdens de ALV van 24 februari 2015 werden deze waarden bekrachtigd door de leden.
Het uitbreiden van je competenties naast het curriculum, het vormen van een netwerk van toekomstige AIOS en het zorgen voor inspraak van AIOS in het curriculum en de CAO. Dat is de meerwaarde van VASON.

De vijf geformuleerde strategieën werden binnen het bestuur omgezet naar pijlers waaraan twee bestuursleden zich committeerden en waar passende activiteiten en taken aan werden verbonden. De op deze manier gecreëerde focus van alle bestuursleden zorgt voor duidelijke verantwoordelijkheid en versnelde besluitvorming.

 

Missie (bestaansrecht en identiteit)

Als vereniging creëren wij voorwaarden voor AIOS Ouderengeneeskunde om zich te ontwikkelen tot bekwame en inspirerende Specialisten Ouderengeneeskunde

 

Visie (gewenste droomsituatie)

De specialist ouderengeneeskunde (in opleiding) is een begrip in de gezondheidszorg en in de maatschappij.

 

Kernwaarden (waar geloven we in/waar streven we naar)

-          Versterken van de positie van AIOS door kennisuitwisseling en professionalisering

-          Vakbekwaamheid door kwalitatief hoogstaand onderwijs en wetenschappelijke onderbouwing

-          Betrokkenheid door verbinding

-          Inspiratie en zichtbaarheid: staan voor het vak

 

Strategie (hoe pakken we het aan?)

  1. Behartigen belangen huidige/toekomstige AIOS Ouderengeneeskunde
  2. Handhaven en bevorderen van de kwaliteit van de opleiding en wetenschappelijk onderzoek
  3. Bevorderen van contacten tussen de AIOS Ouderengeneeskunde door een platform te bieden van en voor AIOS
  4. Zorg dragen voor competentie ontwikkeling op het gebied van profilering van het vak
  5. Als vereniging zichtbaar, professioneel en toegankelijk zijn voor onze leden en derden